Sveicināti

 

2019. gadā ķīmisko vielu kontroles jomā ir notikušas vairākas izmaiņas, kas ķīmisko vielu un produktu ražotājiem un izplatītājiem ir jāņem vērā:

 • Jau šobrīd ražotājiem un izplatītājiem ir iespēja vienotā vides informācijas sistēmā (VVIS) iesniegt informāciju par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem par 2018. gadu saskaņā ar MK Nr.795 prasībām. Informācija obligāti jāiesniedz LVGMC līdz 2019. gada 1. martam.
 • 2018. gada 16. aprīlī Eiropas oficiālajā Vēstnesī tika publicēts 11. ATP  CLP Regulai EK 1272/2008, kas oficiāli jāpiemēro no 2019. gada 1. decembra.

Piedāvājam:

 • Drošības datu lapu (DDL) tulkošanu
 • Produkta etiķetes tulkošanu un sagatavošanu atbilstoši LR normatīvajām prasībām
 • Mazgāšanas līdzekļu informācijas sagatavošanu atbilstoši Eiropas normatīvajām prasībām
 • Datu sagatavošana un iesniegšanu biocīdu pagaidu inventarizācijas numura iegūšanai
 • Datu sagatavošanu biocīdu pagaidu inventarizācijas numura iegūšanai
 • Ķīmiskā produkta pārklasifikāciju saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 (CLP)
 • Tehnisko datu lapu, DOP un atbilstības deklarāciju tulkošanu un sagatavošanu
 • Ķīmisko produktu bukletu, reklāmas rakstu tulkošanu
 • Kosmētisko līdzekļu informācijas sagatavošanu atbilstoši Eiropas normatīvajām prasībām

 

gallery/sakums