•    Drošības datu lapu sagatavošanu atbilstoši jaunās Regulas EK 2020/878 prasībām
•    Konsultācijas par UFI kodiem un to nepieciešamību Jūsu uzņēmuma ķīmiskajiem produktiem
•    Produkta etiķetes tulkošanu vai sagatavošanu atbilstoši normatīvajām prasībām
•    Datu sagatavošanu biocīdu  inventarizācijas numura iegūšanai.
•    Konsultācijas par REACH, CLP un citiem normatīvajiem aktiem.