gallery/logo_bez_fona

Sveicināti

 

    2017. gadā ķīmisko vielu kontroles jomā ir notikušas vairākas izmaiņas, kas ķīmisko vielu un produktu ražotājiem un izplatītājiem ir jāņem vērā:

 • No 2017. gada 1. jūnija visiem ķīmiskiem produktiem ir jābūt klasificētiem un marķētiem saskaņā ar CLP Regulu ((ES) Nr.  1272/2008), kas nozīmē, ka uz produkta iepakojuma jābūt jaunajiem – rombveida simboliem
 •  No 2017. gada 1 jūnija visām drošības datu lapām ir jāatbilst Regulas  (ES) Nr. 2015/830 prasībām
 • 2018. gada 1. februārī stājas spēkā Komisijas Regula (ES) 2016/918 – 8 ATP – ķīmisko vielu un produktu klasificēšana un marķēšana jāveic saskaņā ar 8 ATP

Piedāvājam:

 • Drošības datu lapu (DDL) tulkošanu
 • Produkta etiķetes tulkošanu un sagatavošanu atbilstoši LR normatīvajām prasībām
 • Mazgāšanas līdzekļu informācijas sagatavošanu atbilstoši Eiropas normatīvajām prasībām
 • Datu sagatavošana un iesniegšanu biocīdu pagaidu inventarizācijas numura iegūšanai
 • Datu sagatavošanu biocīdu pagaidu inventarizācijas numura iegūšanai
 • Ķīmiskā produkta pārklasifikāciju saskaņā ar Regulu Nr. 1272/2008 (CLP)
 • Tehnisko datu lapu, DOP un atbilstības deklarāciju tulkošanu un sagatavošanu
 • Ķīmisko produktu bukletu, reklāmas rakstu tulkošanu
 • Kosmētisko līdzekļu informācijas sagatavošanu atbilstoši Eiropas normatīvajām prasībām

 

gallery/sakums